Team

Donald Fagel

Donald Fagel

IT Asset Management Consultant / Cloud Engineer

Edwin Richter

Edwin Richter

Technical Support Engineer

Ezra Sitanala

Ezra Sitanala

Director Services / Snr. ITAM Consultant

Helena Pomares

Helena Pomares

IT Asset Management Consultant / Data Analyst

Jasper van de Wiel

Jasper van de Wiel

IT Asset Management Consultant / Innovation Lead

Khalid Hafid

Khalid Hafid

Director Customer Success

Jeroen Verheijen

Jeroen Verheijen

IT Asset Management Consultant / Innovation Lead

Kevin van Diem

Kevin van Diem

IT Asset Management Consultant / Data Analyst

Rob Hoff

Rob Hoff

Customer Success Manager

Simone van Sambeek

Simone van Sambeek

Managing Director

Martijn van Grootel

Martijn van Grootel

Technical Support Engineer

Niek Frederiks

Niek Frederiks

IT Asset Management Consultant

Tom Oostveen

Tom Oostveen

IT Asset Management Consultant

Andreas Leeraar

Andreas Leeraar

Technical Support Engineer

Susanne Hawinkels

Susanne Hawinkels

IT Asset Management Consultant

Suzanna Tjoa

Suzanna Tjoa

Office Manager

Caitriona Koning

Caitriona Koning

Marketing Manager Benelux

Charles Koning

Charles Koning

Customer Success Manager

Siham Basri

Siham Basri

IT Asset Management Consultant / SRA Consultant

Jerome Lierman

Jerome Lierman

IT Asset Management Consultant

Jimmy Dirksen

Jimmy Dirksen

Jnr IT Asset Management Consultant

Mark Hendrix

Mark Hendrix

Project Management Officer (PMO)

Leila Deliri

Leila Deliri

IT Asset Management Consultant / Data Analyst

Maikel van den Brink

Maikel van den Brink

IT Asset Management Consultant

Feel free to ask a question!